Search

Onze visie

In de visie van obs Jaarfke is onze school een plek waar leerlingen met plezier leren en zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen met voldoende zelfvertrouwen en zelfkennis. Om dat te bereiken wordt niet alleen gelet op feitelijke kennis, maar ook op sociale vaardigheden, waarden en normen. We vinden het onze taak om te werken aan een positieve houding, waarbij aandacht wordt besteed aan de uitgangspunten: openheid, eerlijkheid, vertrouwen en respect. Op die manier wordt samen spelen en samen leren ook samenleven.

 

  • Obs Jaarfke is een school waar iedereen met plezier naar toe gaat, de kinderen en hun ontwikkeling nemen er een belangrijke plaats in. Dat is te zien in de kindvriendelijke en leerrijke aankleding van de school en het plein.

  • Opbrengstgericht werken vormt de basis van ons onderwijs. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stellen ambitieuze, maar realistische doelen. We trachten op deze manier zoveel mogelijk uit ieder kind te halen, kinderen verantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen werk en vertrouwen in zichzelf te hebben.

  • Het Directe Instructiemodel is de basis voor ons dagelijks lesgeven. De leerkracht betrekt bij de uitleg van nieuwe lesstof de leerlingen actief bij de les. De effectiviteit van het Directe Instructiemodel wordt naast de interactieve mogelijkheden mede bepaald door de mogelijkheid om gedifferentieerde instructie te geven. Dit komt tot uiting in de afwisseling van groepsinstructie, subgroep instructie en individuele instructie. Lesgeven met behulp van het directe instructiemodel is daarom een belangrijke conditie voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen.

  • De basisvakken lezen, taal en rekenen nemen uiteraard een belangrijke plaats in in ons onderwijs. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om voldoende tijd te besteden aan wereldoriëntatie en creatieve vakken en om uitdaging te bieden in ons onderwijs. Daarmee ‘bedienen’ we alle leerlingen. Elk kind en iedere leerkracht heeft zijn eigen kwaliteiten!

  • Naast de reguliere vakken besteden we binnen ons onderwijs extra aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Binnen ons leerlingvolgsysteem ParnasSys gebruiken we het onderdeel Zien! als expertsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Zien! geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties.

  • De leerlingen van onze school hebben baat bij een duidelijke structuur. Daarvoor bespreken we gezamenlijke regels en afspraken met elkaar en houden we ons daar ook aan. Ook in ons onderwijs is die duidelijke structuur door de gehele school waarneembaar. Het dagritme en de weekplanning zijn niet alleen voor de leerkrachten, maar ook voor de leerlingen duidelijk.

  • Onze leerlingen leren zelfstandig te werken en zelfstandig problemen op te lossen. Dit vraagt ook om verantwoordelijkheid voor het eigen werk en voor het eigen gedrag, maar ook voor anderen, en voor de materialen op school. Leerlingen leren kritisch te zijn op hun eigen werk. Fouten maken mag, daar leer je juist van!

  • De school wil een veilig, ondersteunend en stimulerend schoolklimaat creëren waarin de saamhorigheid en betrokkenheid tussen leerkrachten, leerlingen en ouders wordt bevorderd. Ouders zijn de experts waar het hun kind betreft. Ouderbetrokkenheid achten we dan ook van groot belang. We streven ernaar om met ouders een educatief partnerschap aan te gaan, waarbij de communicatie tussen school en ouders tweerichtingsverkeer is. 

  • Obs Jaarfke voert een actief kwaliteitsbeleid gericht op de verbetering van het onderwijs en de organisatie. Dit houdt in dat we systematisch werken aan de verbetering van kwaliteit. De school investeert in deskundigheidsbevordering en professionaliseringvan de leerkrachten.